Meisai

meisai

גיליון מס’ 2

להורדת הגיליון הקלק כאן

תוכן העניינים

 • דבר העורך / אסף דוד
 • פרופסור אריה שמואלביץ ז”ל / אשר ססר
 • תגובות: הציוויליזציה האסלאמית ותאוריית המודרנוֹת המרובות / ש”נ אייזנשטדט
 • התייחסות לתגובת אייזנשטדט / אוריה פורמן
 • יהודים כערבים: מצב המחקר / ראובן שניר
 • אתרי אינטרנט בעולם הערבי ככלי מחקרי / בשמת יפת-אבשלום
 • הוראת האסלאם במוסדות להשכלה גבוהה בישראל / דניאלה טלמון-הלר
 • מצד אחד: ממשקי הטיוטה השלישית של חוקת המדינה הפלסטינית עם ישראל / גידי גרינשטיין וערן שישון
 • מצד שני: השפה הערבית והמדע המודרני – מהא ח’יר בכ נאצר / נעמה דוד-ישראלי
 • מפגשים: ‘רוח מזרחית’ עם חתני פרס ישראל למזרחנות לשנת התשס”ה, הפרופסורים יעקב מ. לנדאו וששון סומך / אסף דוד
 • מקדם: לשאלת ראשיתו של התיאטרון במצרים / יעקב מ. לנדאו
 • הילדים צעקו ‘יא! יא!’ / ששון סומך
 • ביכורי מחקר: הפחד בכתיבתו של זכריא תאמר / אלון פרגמן
 • ביקורת ספר: העולם הערבי ויחסי תורכיה-ישראל: כלים שלובים? – עפרה בנג’ו וגנג’ר אוזג’אן / נמרוד גורן
 • חדש על המדף / ערן שישון
 • הכנס הארצי השנתי ה-29 של החברה המזרחית הישראלית / חגי ארליך
 • המחזאי והסאטיריקן המצרי עלי סאלם באוניברסיטה העברית / גבריאל מ. רוזנבאום
 • גרסא ניסיונית של מילון איילון-שנער באינטרנט / חיים ניסים
 • מרכז ללימודי המפרץ הפרסי הוקם באוניברסיטת חיפה / אמציה ברעם
 • המזרח החדש: הווה ועתיד / אלי פודה
 • תקצירי הרצאות ‘פורום בר’ מן החודשים ינואר-מאי 2005
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top