מסדרים ומואלד

פורסם בתאריך

מסדרים ומואלד

 

מואלד

מסדרים צופיים

שייח'ים צופיים

קברי קדושים בכפרים

חג' והסדרי הסגר

 

מואלד

המואלד של קהיר I 90(13)-92(21); III 130(31)-131(6)

מולד אל-משהד אל-חוסיני (שיעה) 92(21)-93(10) I

מולד אל-ביומי II 6(12-15)

מולד אל-שיח' אברהים אל-פאר: תאור מפורט II 113 (9-22)

מולד נבוי [במאה ה-19: (133(3-28] III 131-133

מולד אל-דשטוטי III 133(29)-134(5)

מולד אל-ביומי – IV 69(20-26)

מולד אל-רפאעי IV 118(23)-119(2)

מולד סידנא חוסיין IV 90(35)-91(22)

מולד אל-עפיפי V 51(8-10); XVI 73(11-15)

כל לילה משלם נכבד עשיר אחר XI 89(17-18), XIII 5(14)-51(3)

בדומה במואלד של אזור טהטא XVII 22(37)-23(1), 23(4)

אמו של אסמאעיל מקציבה להנהגת מולד בזאויה ברודה XVIII 14(26-28)

מואלד קטנים במחוזות- VIII 2(17-22), 19(34-35), 25(14), 39(11,14-15), 43(29,30), 61(33), 71(10-11), 86(36); IX 7(28-30), 37(24)#, 61(9-11,29)-62(2),[1] 65(20), 77(16-17), 78(16), 83(10-11); X 4(26-27), 5(12), [32(16-17)], 39(18/19), 44(22-24), 54(9), 58(18), 65(9), 87(17); XI 18(20-21), 22(11), 23(29-30), 54(2-16), 57(19-20), 68(5), 72(25-26), 76(22/3), 82(19-21), 83(32); XII 3(29-30), 6(34,36*); 37(8-9); 59(34), 96(14)-97(7), 137(20/21), 143(10), 143(14), 145(20); XIII 2(8-9), 27(6-7), 28(28), 53(30-31)*, 62(29-30), 63(10-11)*, 64(33-37)*, 66(30); XIV 68(1-2), 68(15), 69(3), 90(17), 97(4-6)*, 103(31), 108(7), 115(37)-116(1), 119(16), 123(33-36), 141(19-23)

XV 5(19-20), 6(5-7), 7(21-22), 10(16), 72(23-24), 74(8), 76(23-24)#, 90(11-12, 16-20,25/6), 91(5-6,15,16), 95(21); XVI 72(31), 82(28); XVII 14(33), 22(33) -23(21)[2], 25(31), 28(36/7)

* חודש במאה ה-19.

# בעבר, התבטל במאה הש-19.

מואלד אבראהים אל-דסוקי XI 8(27-34)

מוסם אל-הלה XVII 22(33)-23(21)

מוסם קופטי בסביבת סמנוד XVI 65(2-3)

אנשי מלוי- כל שנה 3 ימים בגושה – איזור קברותיהם IX 16(13-16)

ציר אל מחרק (מנפלוט) קופטים ומוסלמים יחד, 3-4 ימים XI 70(34-35)

מוסם קופטי באזור אבו-תיג : גיזה XI 71(1-2); XV 69(36/7)

מוסם קופטי באזור צורוט XII 54(4-6)

מוסם באסיוט – תאור השעשועים XII 103(25-30)

מרצאח באסיוט XII 105(5-6)

מוסם גד' אל-ת'מר (נח'יל) שרקיה XV 74(10-11)

מסדרים צופיים

מולוים, פעילותם, הכנסות התכיה שלהם II 45(24,27-29)

פקיד גבוה בתקופת מחמד עלי – חבר מסדר II 46(31-32)

פקיד גבוה במאה ה-19 II 57(23-31)

פעילות והכנסת תכאיא II 104(1-5), (34-35); III 50(15-16); VI 54(12/3,15/16), (19/20), 55(30-32), (34)f, 55(36)-56(1), 56(5-7)(10),(12-13),(25-29), 57(5/6),(7-9),(11-15), (17), (24-26)

כל המסדרים נתונים לח'לאפה אל-בכריה III 124(10-13), 129(31)

מנוי ראשי המסדרים ע"י סיד אל-בכרי III 134(16-21)

מחמד עלי מקציב כספים לתכיה בקנא XIV 121 (19-20)

עבאס הראשון מאמין בשייח' של הנקשבנדיה ומקים להם תכיה III 10(2-10), 130(15-16); VI 57(19-21)

אסמאעיל מקים תכיה, אימו מקציבה לשיח' ודרווישים III 130(20-21); XVIII 14(26/8)

רשימה שלמה של המסדרים דגליהם ומלבושיהם III 129(32)-130(13)

תכאיא – רשימה שלמה VI 54-57 III 130(13-26);

הגדרה VI 54(8-11)

תכאיא מיוחדות לערבים ולתורכים III 130(21-22)

תפקיד המסדרים במואלד III 131(1-6), 133(3-28); IV 112(14-18); XII 96(14)-97(7)

הביומיה ופעולותיה IV 69(20-26)

סעדיה IV 112(6-8)

רפאעיה IV 118(23)-119(2)

ידיעות על מסדרים V 4(22-33)

תולדות בסוף המאה ה-18 (קצר אל-עיני – בכתאשיה) VI 56(29)-57(1)

מסדר משנה (מראזקה- אתבאע אלסיד אל-בדוי) V 112(17-19); XVI 72(32/3)

ח'ואנכ אל-קאהרה: רוב הח'ואנכ אינם משמשים יותר למטרותם היסודית VI 48-52

ח'ואנכ המשמשים למטרתם (פעילות צופית) VI 51(2-3)

(זאויה) ויעקד פיהא בעצ' אל-צופיה מג'לסא לל-ד'כר VI 26(7-8)

תפקידים במואלד XV 54(2f); XV 90(17-20), 95(22-23)

פעילות צופית בכפרים XII 134(14/5); XIV 96/7

ידיעות על ירידה ( ביטול טקסים) IX 85(7-8)

מושל בונה תכיה באסיוט במאה ה-19 XII 104(5)

בני שוארבי בקליוביה – חברים בטריקה XIV 116(33/4)

אנשי טריקה גרים בזאויה XVI 85(13-14); XVIII 14(27/8)

עאלם צופי IX 96(30)-97(3)

שייח'ים צופיים

תולדות חיים: IV 109(28-34)

אבו חריבה IV 49(15-36)

מצטפא אל-מנסא אל-סעדוני IX 76(36)-77(11)

ח'אלד אל-ח'אלותי אל-סריריה (מניא) XII 34(32-33)

אל-שייח' עלי באל-סואהג'ה XII 96(8-10)

עמר אל-שיראוי – XII 122(21)-123(9)

משפחה-טריקה (אל-עזאזי) XV 85(13-14) –

שיח' בן שיח' צופי XVI 85(13-14)

שונות XIII 53(24); XV 27(6-7); XVI 72(32/3)

שייח'ים מאה 18 (לפי ג'בארתי) XVI 72(34)-73(11)

קברי קדושים בכפרים

VIII 2(13-17), 21(36), 32(23), 43(29/30), 61(33), 73(26-30), 77(6), 77(11), 86(36), 102(6-7)

IX 2(9-10), 7(28-31), 14(14-15), 16(21), 17(30-31), 30(15), 30(30,32-34), 37(20-21), 61(7-8), (9-11), 63(11), 65(20/1), 67(6), 77(35-36), 78(16), 78(31-32), 83(10), 85(6-8), (11), 87(6), 92(15), 99(26)

X 25(9-10), 25(33), 26(3-4), 32(16-17), 39(14-17), (20f),(24-25), 44(14-15), 44(22), 51(32), 57(36),64(27f), 65(22-23), 65(37)- 66(1), 66(14), 66(22/23), 68(8-9), 69(7-9), 70(14-15), 87(16), 100(27)

XI 2(17), 7(16f), 8(34-35),14(22-23), 16(26-27), 18(20-21), 22(11), 22(14), 57(19), 68(5), 71(25/6), 72(5), 72(25), 74(28), 82(8), 82(19), 83(22), 83(26), 83(32), 84(4), 84(15,17), 90(28/9), 91(27/8), 91(36), 92(34-35), 95(4),[7-9]

XII 3(29), 6(24), 6(34-35), 9(34-35), 12(26-27), 19(34), 20(1-2), 34(28-29), 35(6), 35(20), 37(7-9)(10-11), 44(34/5), 47(36), 98(2-3f), 48(20), 50(11-12), 57(24), 57(34), 59(26)(34-36), 96(8-10), 114(15/6), 115(14/5), 117(3/4), 118(37), 122(13), 127(8), 128(25-27), 129(27), 132(27), 137(13), 137(20), 138(7/8), 138(13-16), 138(26/7), 143(14-15), 145(20),147(34-36)

XIII 2(5),(7-8), 27(5-6), 28(156), 28(28-30), 33(18, 35-37), 40(29-30), 61(11), 61(14), 61(16-18), 62(8/9), 62(29), 66(30)

XIV 3(23), 7(2), 50(11-12), 54(2-3), 63(22/3), 63(29-30), 67(33), (37-68)(3), 68(15), 69(2), 75(26/27), 76(10), 84(12), 95(16), 96(31), 97(19), 97(25), 98(27), 99(10-15), 103(31), 108(7), 113(35/6), 114(23), 119(16), 125(30)

XV 4(26/7), 4(35-36), 5(19), 6(5), 7(21), 10(12-13), 11(36), 12(18), 13(6), 14(31), 16(16), 17(35/6), 27(5-6), 29(14), 34(26), 35(23), 35(34), 44(5), 45(16/7), 46(7/8), 47(13-14), 72(17f)(28-30), 74(7-8), 74(15), 79(10)

XVI 47(22-23, 30-34), 60(6), 60(18),62(2), 63(17),63(28),64(13), 65(11-12),65(17), 65(26), 72(21), 72(30-31), 79(13), 80(10),80 (29-30), 82(28),85(2)

XVII 3(11-12), 4(6-8), 7(22), 9(37),-10(2), 14(32/3), 22(20),23(30), 25(30-31), 26(18/9), 28(36), 29(2), 57(15-16), 58(1)

קברי קדושים בערי השדה:

VIII 39(11-19); IX (31,34-36), 77(16/7); IX 92(19); X 54(7-9), 58(17-18)(27); XI (24(3), 23(29); XI 75(36), 76(20); XII 66(5), 94(6), 103(13), 104(36/7),105(3-5); XIII 46(12f), 46(37)-47(1), 47(22)-48(8), 48(26)-50(14); XIII 48(22-24), 52(6-7), 53(27-31); XIV 82(19), 83(12-16), 76(5)ff, (33), 77(13), 90(8)-91(18), 94(30), 95(18); XVI 55(16-17)

איש מחדש קבר קדושים בטענה שהו מצאצאיו (קשור בנט'ר וקף?) III 78 (18-22); IV 119(11-14)

עאלם מחדש וקף המכיל קברי קדושים ובונה לעצמו קבר בקרבתם III 83(21-36)

ניהולם – הן פרטי והן ע"י דיואן אל-אוקאף III 78(34-35)

מקראה צמודה / קשורה לבני כפר מסויים V 97(20-24)

סכסוך על ניהול קבר קדוש בין ענפי המשפחה הממונים עליו XV 72(17-23)

קדוש – מטורף שהח'דיו אסמאעיל הקים את קברו III 92(33)-93(18)

צ'ריח מעתקד V 133(17)

ללנאס פיה אעתקאד זאאד V 147(1-2)

ללנסאא פיה אעתקאד אכיד VI 26(6-7)

אל-קימה הנאכ אמראה תמנע אל-רג'אל מן אל-זיראה וקת זיארת אל-נסאא VI 26(8)

השפעה מגרבית VII 69(22-32)

בעבר : השווה למשל ח'צ'ירי IV 108-109

ח'לוה XV 11(35)


חג' והסדרי הסגר

תאורי טקסים : IV 101(35)-102(4)

מחמל במנפלוט XV 95(21-30)

הדוסה וביטולה (מתי?!) IV 112(4-10)

הדוסה ומנהגים אחרים IV 118(23)-119(2)

הטקסים השונים: V 85(35)-86(6)

חג' – XII 112(19-20); XIV 7ff, 121(22-32); IX 16-30 [22(9)- 24(35)]

חג' של סעיד [ XII 84(29)-86(2)]

חצ'רה כל אסבוע (ומולד כל עאמ), מקראאה כל אסבוע III 22(11-12), 40(4), 56(3), 85(24);

להלן בוקפיאת וכו', מיוחד לבני כפר מסוים V 97 (20-24)

לילה כל שנה III 85(32)

קראאת דלאאל אל-ח'יראת ומג'אלס אל-אחזאב – III 130(26-31)

זיארה IV 49(36)

שמות הטקסים השונים – ר' וקף אלג'והרי 1856 IV 77/8

עבאס הראשון 1850/53 V 82/84

סעיד 1857 IV 84/5

דוסה: מחמד עבדה על ביטולה – תאריח' אל אסתאד' אל אמאם II 136-142

רכוש עירוני בקהיר וטנטא III 124(20-23)

גם אביו III 125(4-5)
[1] מואלד אל-צעיד.

[2] מוסם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *