Meisai

meisai

סיכום פגישה ראשונה

בפגישה הראשונה של קבוצת הדיון לחקר ההיסטוריה הכלכלית של המזרח התיכון נכחו כעשרים משתתפים, מרצים וסטודנטים מכל האוניברסיטאות. “השולחן העגול” שפתח את הפגישה דן בשיתוף פעולה בין המשתתפים ברמת המחקר וההוראה. הובאה קריאה לשיתוף בחומרי מחקר דרך איסוף של נתונים וחומרים ארכיוניים, דיגיטציה והעלאת חומרים אלו לאתר של קבוצת הדיון. בין היתר, הועלתה הדוגמא של אתר שיתוף הנתונים ההיסטוריים של UC-Davis כמודל אפשרי לבנק נתונים (ראו http://gpih.ucdavis.edu).

המשתתפים הדגישו שיש לשמור על כללי זכויות יוצרים והעלו הצעות שונות למימון תהליך הדיגיטציה. בנוסף הועלה הרעיון שתורמי החומר יכתבו מסמך מלווה קצר שיתאר את מהותו וארגונו. בשולחן העגול התבקשו המשתתפים לתרום רשימות קריאה של קורסים רלבנטיים אותם הם מלמדים וחומרי קריאה ראשוניים ומשניים שיתרמו ללימוד קורסים בתחום שגם אותם נעלה לאתר. החלק השני של הפגישה נפתח בהרצאתו של און וינקלר על “ערב הסעודית בסבך הנתונים הדמוגרפיים” ונמשך בתגובתו של חגי אטקס שהציע שימוש רחב יותר בנתונים כמותיים שמטרתו לאפשר דיון מדויק יותר בתהליכי שינוי חברתי ופוליטי.

כיווני התקדמות

א. בפגישה החליטו המשתתפים על פגישה נוספת (בפברואר או מרץ תלוי בהתפתחויות השביתה) ועל ארגון של פאנל אחד או יותר במסגרת הכנס השנתי של אילמ”א. אנחנו מבקשים מהחברים לשלוח הצעות להשתתפות באחד משני המפגשים.

ב. נבקש מהמעוניינים ליצור קשר עם חגי אטקס בנוגע לתרומה של חומרי מחקר לאתר ועם רלי שכטר לגבי חומרי לימוד אפשריים. רעיונות נוספים לאתר, למשל קישורים מעניינים, יתקבלו בברכה.

ג. גיוס חברים נוספים: אנו מעוניינים להגדיל את שורות קבוצת הדיון במידת האפשר וקוראים למשתתפים בפגישה הראשונה לעזור בגיוס זה. במיוחד היינו רוצים לראות חוקרים וסטודנטים נוספים שעיסוקם הוא ארץ ישראל/פלסטין/ישראל.

ד. הודעות אודות מחקרים חדשים: חוקרים המעוניינים ליידע את החברים בקבוצת הדיון אודות מחקרים חדשים בנושא ההיסטוריה הכלכלית של המזרח התיכון, מוזמנים  לשלוח אלינו כותרת ותמצית קצרה וקישור למחקר.

בברכה,

חגי אטקס ורלי שכטר

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top