Meisai

meisai

סיכום פגישה שלישית

המפגש השלישי נערך בתאריך 8 ביולי באוניברסיטת בן גוריון (אב”ג) תחת הכותרת: “מיתוג, שיווק ושינוי חברתי במזרח התיכון”. במסגרת המפגש הציג אורי רם מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אב”ג, את מאמרו שעוסק ב”מכה קולה” וזהות במזרח התיכון. רלי שכטר מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון הציג נייר עבודה שכתב עם הילרי קופרמן, מסטרנטית בתוכנית המאסטר הבינלאומית של המחלקה (MAPMES), שעוסק בשיווק של סיגרית “מרלבורו” והתפתחות של חברת צריכה מקומית במצרים, ערב הסעודית ותורכיה.

מקרי המבחן חשפו דומה ושונה בין מוצר מקומי שמבקש להתחרות במוצר בינלאומי (מכה קולה) לבין הכנסתו לשוק המקומי של מוצר בינלאומי (סיגרית המרלבורו). הדיון התפתח בשני צירים: א. מה היא המשמעות של מודלים עסקיים חדשים שמדגישים מחקר שוק, שיווק (כולל מיתוג ופרסום) והפצה, בעיצוב מחדש של תרבות בינלאומית ומקומית. ב. עד כמה מודלים אלה תומכים בגלובליזציה והאחדה תרבותית ועד כמה הם מאפשרים ביטויים מקומיים של ייחודיות תרבותית דרך השוק. פן חשוב ומעניין נוסף של הצגת הדברים והדיון היה ההבדל הדיסציפלינארי שבין המתודה הסוציולוגית (רם) לזאת ההיסטורית (שכטר ומרבית הנוכחים), כמו גם באופן הניתוח הסוציולוגי מול זה ההיסטורי ואופי הדיאלוג הבינתחומי על נושא משותף.

כיווני התקדמות

א. נשמח לשמוע מכם רעיונות והצעות לגבי מפגשים של הקבוצה בשנת הלימודים הבאה.

ב. אנא הפיצו את המסר על קיומנו לכל המתעניין. מטרתנו היא להגיע למספר רב ככל האפשר של משתתפים פוטנציאליים, גם לכאלה שיש להם עניין נקודתי בתוכן המפגשים ובאתר, למשל היסטוריונים חברתיים וסוציולוגים. אנו רואים חשיבות ביצירת מודעות מחודשת למשמעות של כלכלה וחיים כלכליים באזור והשפעתם על שטחי מחקר אחרים (חברה, תרבות, פוליטיקה).

בברכה,

רלי שכטר

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top