Meisai

meisai

סיכום פגישה שנייה

  • המפגש השני של קבוצת הדיון לחקר ההיסטוריה הכלכלית של המזרח התיכון התמקד בארץ ישראל/פלסטין המנדטורית. גליה השרוני, שעומדת בפני סיום המאסטר שלה בחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה, פתחה במסורת חדשה של הצגה קצרה של עיקרי מסקנות עבודת התזה שלה בנושא תעשייה יהודית בתל אביב בעשור הראשון למנדט. פרופסור יעקב מצר מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית הציג ממצאים ראשוניים ממחקר כמותי על דפוסי הגירה יהודית לאזור בשנות העשרים וראשית שנות השלושים.* דוקטור מחמוד יזבק מהחוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה בחן הגירה ערבית לחיפה בין השנים 1933-1948 על בסיס ניתוח כמותי של מסמכי בתי המשפט השרעי של העיר באותה תקופה.
  • הדיון המחיש את התרומה של מחקר כמותי להיסטוריוגרפיה של התקופה. מעבר לכך, המפגש הדגים לנו את הסינרגיה שטמונה בשיתוף פעולה פורה בין חוקרים שעוסקים בלימודי המזרח התיכון לבין אלה שמתמקדים בחקר ישראל (והמדינה שבדרך). ההשוואה, ההשלמה, והניגודים במחקר החברה היהודית והפלסטינית עלו בצורה יפה ופתחו צוהר ליתרונות של מחקר יותר אינטגרטיבי בעתיד. תרם לכך גם האופי הבינתחומי של המפגש (שלושה מרצים משלוש מחלקות שונות) שהביא דוברים ומשתתפים כאחד לפיתוח של שיחה “פתוחה” יותר שהעשירה את הדיון.

כיווני התקדמות

א. אנו מבקשים להזכיר לחברי הקבוצה שבכוונתנו לעלות לאתר שלנו סילבוסים וחומרי מחקר שישמשו אותנו ואחרים בעתיד. אנא צרו קשר בנוגע לסילבוסים עם רלי וחומרי מחקר עם חגי. רעיונות נוספים לאתר, למשל קישורים מעניינים, יתקבלו בברכה.

ב. אנא הפיצו את המסר על קיומנו לכל המתעניין. מטרתנו היא להגיע למספר רב ככל האפשר של משתתפים פוטנציאליים, גם לכאלה שיש להם עניין נקודתי בתוכן המפגשים ובאתר, למשל היסטוריונים חברתיים וסוציולוגים. אנו רואים חשיבות ביצירת מודעות מחודשת למשמעות של כלכלה וחיים כלכליים באזור והשפעתם על שטחי מחקר אחרים (חברה, תרבות, פוליטיקה).

ג. המפגש הבא של הקבוצה יערך באוניברסיטת בן גוריון בחודשים הקרובים. הודעה מפורטת בעניין זה תצא במועד מאוחר יותר.

* ראו: http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msfalkin/pdfs/A07.06.pdf.

בברכה,

חגי אטקס ורלי שכטר

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top