Meisai

meisai

ערים

תוכן  העניינים
ערים – כללי
קהיר
אלכסנדריה
שכונות
בנייה בערי השדה
ערי שדה
בתי הקפה וחמאמים
מסחר
שווקים
אל-וקאלה ומטרותיה
מלאכה ותעשייה
תחבורה
גילדות

ערים – כללי

האופי השונה של טיפול מובארכ בקהיר ואלכסנדריה השווה נושאים, ביחוד VII 71ff

השוואה בין אלכסנדריה לשאר ערי הנמל (מס’ אוניות) VII 79-80, 81, 82

תנודות באוכלוסיה וחשיבות אסמאעיליה לעומת פורט סעיד VIII 59(13-25)

התפתחותה של פורט סעיד X 26-28

אורבניזציה X 100(32-33); XVI 61(26-27); XIV 61(23), 90(26-27) IX 94(8-11);

פקידות, לבוש XII 2(13-19)

קהיר-אסיוט IX 94(24-25)

רשיד התפתחה במשך כל הזמן ? XI 75(30-31)

הווסדה והתפתחותה של זקאזיק במאה ה-19 XI 93(12)-94(31)

התפתחות סואץ XII 74(24)-75(13); 93(25)-94(5)

השווה מס’ תושבים לפי מובארכ XII 95(28/9)

התפתחות אסיוט במאה ה-19 XII 103(4-18), 105(10)

התפתחות טנטא במאה ה-19 XIII 46(1-13)

התפתחות פשן (שהייתה כפר) במאה ה-19 XIV 76(11-14)

התפתחות מניא XVI 55(14-16)

קהיר

מספר תושבים חלוקה לנתינות (1882-1872) I 98(3-22), [99(24-26)]

ילודה ותמותה בהשוואה לתקופה הצרפתית I 98(26)-99(9)

מספר הבתים ומספר בעליהם-פירוט לפי סוג הבתים כולל חנויות, בתי מלאכה, וכאלה, סוגים שונים של בתי מגורים וכו’ I 94(10-22)

מספר חנויות ובתי מלאכה לפי שכונות I 95(9-24)

שינויים דראסטיים בתקופת מחמד עלי (סלאחדאר!) V 15(20f)

פיתוח העיר (סלילת הרחובות) מחמד עלי – תופיק III 82(35)-83(10)

הקמת ארמון עאבדין III 88(19)-89(3)

התפתחות הבנייה במאה ה-19 III 65f, 70(36)-71(8), 73(16-20), 108(19-24)

פיתוח העיר IX 53(1-26)

מחירי אדמות עירוניות III 79(17-19), 80(5-6); VII 65(26-32)

שכונת איסמעיליה החדשה – שכונה של אמירים ונכבדים III 117(33)-118(8)

אלכסנדריה

מספר תושבים במאה ה-19 VII 32(11-17), 45(19-21), 50(3-7), 65(20-25)

מצבה המאה ה-18 VII 44(1-7)

מצבה בתקופת הכיבוש הצרפתי VII 44(20-26)

מצבה ערב עליית מחמד עלי VII 49(31)ff

רשות השימוש בנמל המערבי לאירופים, תעלת מחמודיה VII 50-51(14)

פיתוח כלכלי ובנייה VII 51(14)-52(1)

נמל, ארסנאל וכו’ VII 52f

פיתוח העיר ובנייה VII 55(4-26), 60(28-34), 62(24)-63(7), 63(16)-64(6), 66/68 passimשכונות

שייח’ אל-ת’מן/אל-חארה

רבעים וסגירתם בלילה עד הצרפתים? עד סוף המאה? I 78(1-11)

ת’מן: שיח’ אל-ת’מן במשכורת, שייח’ אל-חארה – בלי משכורת, מקבל מבעלי הנכסים חלק מדמי השכירות. הסידור הנ”ל החל מהצרפתים I 86(22-32)

שכונה מיוחדת של אמירים ונכבדים II 28(7-10)

שכונה מיוחדת של אמירים ונכבדים, וירידת מעמדה במאה ה-19 III 54(9-15)

אישים הגרים בשכונה זו ומעמדם III 54(15-55)

סכסוכים בין שכונות, ביחוד בפרברים, סיעות ובריתות למלחמות מזוינות, ירידת הסכסוכים במאה ה-19 II 84(18-27)

ארגון וסוגי שכונות באלכסנדריה VII 68(28-37)

ארגון וסוגי שכונות בסואץ XII 93(13-29)

מוסד הקרה-קול, שוכן מעואן אלת’מן ובית אל-צחה אל-טביה III 115(28-31)

בנייה בערי השדה

המוני העם גרים בחצרות שהיו בעבר ארמונות I 78(27 and above)

צורת הבנייה היוונית – העם בעקבות הנסיכים והפקידים הגבוהים (השווה 85 למטה )

I 83(31)-84(7)

צורת הבנייה באלכסנדריה בעקבות הזרים VII 54(26)-55(4)

עניים מתגוררים בצר מסגד אבן טולון IV 48(4-5)

אל-עשש בבולאק יסכנהא אל-תראסה ונחוהם V 58(17)

בניה בערי השדה : X 53(15); XII 66(1-2); XIII 45(36)-46(4)

דמנהור: רוב הבניינים שתי קומות XI 23(16)

רשיד: שכונות צרות, עקומות, אין כיכרות XI 75(32-33)

אסיוט: 2 קומות, שכונות צרות, התפתחות שערים XII 103(4-18)

טנטא : אופן הבנייה החדשה XIII 46(12-13)

טהטא: בתים גבוהים, שכונות צרות XIII 51(33-34)

אל-פיום : שכונות צרות XIV 90(14)

קליוב : 2 קומות XIV 115(24/5)

קנא שיפור תכנון העיר במאה ה-19 XIV 121(14)

אל-מחלה אל-כברא : עד 4 קומות XV 18(26)

אל-מנזלה XV 75(36-37), 77(18-20)

אל-מנצורה: רחובות חדשים XV 90(1-4)

ערי שדה

אבו תיג’ VIII 19(26-31), 19(37)-20(3)

אח’מים VIII 35f

אסמאעיליה VIII 59

אסואן VIII 64-70

בלביס IX 70f, 76(31)

בנהא IX 88f

בני סויף IX 92f

פורט סעיד X 26f

ג’רג’א X 53-55

אל-ג’יזה X 58f

דמנהור XI 123(11f)

דמיאט XI 52(8)f

רשיד XI 75(8)f

אל-זקאזיק XI 93f

סוהאג’ XII 65f

סואץ XII 69f

אסיוט XII 98f; 103(2)

טהטא XII 51/52

טנטא XIII 45(35)ff

פסוה XIV 82(10-20), (33f)

אל-פיום XIV 90/91

קליוב XIV 114/9

קנא XIV 121

קוץ XIV 134(18)f

אל-מחלה אלכברא XV18f

מלוא XV 71/2

אל-מנזלה XV 75/7

אל-מנצורה XV 89(31)f

מנפלוט XV 94(27)f

מניה XVI 55/6

חקלאות בערי השדה : XI 76(11-19) (רשיד)

מוסדות ערי השדה IX 88(19-30), 92(17-24); X 54(1-4), 58(12-15); XI 23(17-20), (35/6), 52(16-20); XI 93(13-18); XII 65(37)-66(1), 74(27-29), 103(18-21), 104(23-25); XIII 47(15-18), 51(29-31); XIV 121(7-9), (16/7); XV 18(28-33), 89(31-35), 95(3-8); XVI 55(3-8), (12-13)

אסיוט XII 99(1-8)

בתי הקפה וחמאמים

ירידה ניכרת בין סוף המאה ה-18 לבין סוף המאה ה-19 I 95(25-30)

רשימת החמאמאת תאוריהן וכו’ VI 65-71

רשימת החמאמאת באלכסנדריה VII 72(14-21)

חמאמאת בערי השדה IX 92(17-18); X 53(15); XI 23(34), 52(20), 75(37); XII 75(1-2), 94(31-32), 104(17); XIII 48(20), 52(8); XIV 83(4), 90(29), 121(15); XV 20(7), 90(4);

בכפרXI 95(15-16); XII 48(17-18); XV 71(29); XVI 47(34/5); XVI 79(13)

בתי קפה אלכסנדריה – סוגים שונים (אירופיים) VII 72(21-31)

בתי קפה בכפרים VIII 2(6), 73(24), 86(32)[1]; IX 16(19), 30(13); X 42(23), 57( 21), 66(23), 97(9); XI 14(8), 67(29), 81(29), XI 95(12); XII 34(29), 44(8), 118(37), 119(16), 127(11), 147(34); XIII 31(20), 32(32-34), 33(14), 40(25); XIV 48(28), 50(10), 68(37); XV 7(11), 7(22), 25(30), 27(4), 46(14), 72(31); XVI 47(10), 80(36)

בערי השדה X 53(14); XI 23(20), 52(19), 75(37); XII 74(26), 75(2), 93(13f); XIII 53(26); XIV 90(15); XV 71(29), 76(35), 77(3), 90(1)

ח’מאראת XII 104(28-29)

חמאראת – ראה מקומות הנזכרים אצל קהאוא

אין רשימה מלאה של קהיר – הם נזכרים פה ושם

בתי הקפה בערי השדה XVI 55(10)

בכפרים XVII 3(8); 5(6): 38(7)

מסחר

בערי השדה: IX 76(31-32), 77(15), 77(30-31); IX 88(21-22), 92(17-25); X 53(13-17), 54(9-10), 58(7-10),(19); XI 23(20-22), (32), 52(23-26),(28-29); XI 75(36/7); XI 76(9-11), 93(32), 94(23-29); XII 66(1-2, 24/5), 74(25-27), 93(13-25), 95(11-22)(25-28); XII 99(8-12), 103(10-11,33)-104(3), 104(15/6),(29), 105(11-12); XIII 46(10-13), 48(24-26), 51(32-35), 53(25-27), 59(21), (33); XIV 83(7-9), 90(15,32/3), 91(7-9), 115(25), 121(11-13), (22-32), 134(18-19); XV 18(27/8), 20(23), 71(27-29),(32), 76(33)-77(11)f-(19), 89(35)-90(1), 91(19), 95(18), 96(10-12); XVI 55(8-9)

בעבר: השיירה מפיום לקהיר XI 67(27)-68(5)

בעבר: המסחר של אסיוט XII 99(1-8)

בעבר: השיירה לדארפור XVII 32(6-16)

לא חוקי בתחילת ימי מחמד עלי XIII 57(29)-58(1)

שווקים

סוק אל-נחאסין: קבוע/פריודי II 14(5-7)

סוק אל-עצר אלד’י יבאע פיה עתיק אל-ת’יאב VI 41(3)

אלכסנדריה – התפתחות במאה-19 VII 66 (3-12)

רשימת השווקים VII 72(32)-73(7)

שווקים בערי השדה: VIII 39(8-10); XV 76(33)-77(4)

בורצאת ….תג’תמע פיהא אל-תג’אר מן אל-אפרנג’ XV 89(37)-90(1)

אל-וקאלה ומטרותיה

I 94(10-22); II 8(10-14), 22(15-29), 25(17-25), 30(28-32), 85(30-36), 89(27/8)(34), 92(11-13), 95(26-27); III 24(14-21), 28(9-12), 76(10-13), (28-30)

רשימות שלמות: התוכן עניינים II 25-26; III 22-23

הגדרה : אל-וקאלה – אלתי תנזל בהא אל-אע’ראב XIII 48(8-9)

וקאלה בערי השדה:

VIII 66(35); XI 76(8); XII 93(13f), 94(24-28),103(33-35), 104(2/3); XIII 48(8-9), 53(26); XIV 121(14-15), 134(19/20); XV 76(35f), 77(1), 95(18), 96(9).

וקאלה בכפרים VIII 79(30); XI 14(6): 67(21); XII 49(27), 54(17), 56(2); XIV 68(37), 115(25), 141(18); XVI 79(14); XVII 38(7).

ב”פרבר” של קהיר VIII 86(32)

ח’אנאת בערי השדה

XIV 98(19); XV 18(27), 71(29), 89(36); XVI 55(10) XII 103(35); XIII 48(8); 51(32/4); XIV 90(15)

ח’אנאת בכפרים X 65(20); XI 7(7-8); XIII 40(25), 41(33); XIV 65(1): XV 7(22); XVI 47(9)

מלאכה ותעשייה

ראשית התעשייה במימי מחמד עלי – מחמד אל-ורזני XIII 57-58

גורל ביה”ח חרנקש – בית מלאכה להכנת הכסוה לכעבה III 27(18-24)

אחד העובדים בבתי החרושת של מחמד עלי מקים בית חרושת דומה III 29([15-]28-30)

ורשת דיארה בתוך מסגד אבן טולון IV 48(18)

חברות ותעשייה באלכסנדריה בסוף המאה (כולל זרים!) בתי חרושת בבנהא בידי זרים

 VII 74(10-23); IX 88(28-29)

ירידת המלאכה בקשר עם שינוי מנהגי הלבוש IX 88(4f); XI 23(34-5)

העברת מפעלי הבורקסאות ממרכז העיר למצר אל-עתיקה III 64(1-17)

תעשייה ומלאכה בערי השדה: מלאכה עירונית VIII 20(1-3), 38(2-3), 39(7-9), 82(18-19); IX 76(31-32), 77(15), 88(28-29), 92(22-23)*; X 53(15-18), 54(4-5)*, 58(7-10); XI 23(21/22), 50(20-23), (26-27); XI 93(33)-94(16); XII 95(11-22), 104(3-4)(15-18, 27), 104(29-30), 147(24-28)*; XIII 48(10-14), 51(30-32), 52(9), 53(25-27), XIV 82(35/6)-83(8), 90(22,24/5*,29), 91(4-7), 117(10), 121(6-7)*,(15), 125(16-21), 134(19), XV 71(29-32)*, 77(3, 5-10*), 90(4-6), 91(19-20), 95*19), XIV 55(10,12).

התעשייה בסואץ XII 94(36)-95(3)

 תעשיית הנושאדר במצרים שבטלה XI 57(21-28)

ואבור לל-טחין ולחלג’ אלקטן XI 23(33); XIV 83(16-17); XV 90(5), 95 (19)

דמיאט חזב אל-ארז ותעשיות שונות של הממשלה ופרטי XI 52(20-23), (26-27)

 רשיד מלאכות ותעשיות שונות ורבות XI 75(37)-76(9)

תעשיה ומלאכה במחלה אל-כברא XV 20(8-16, 21-23)

בעבר: מלאכה באסיוט XII 99(1-8)

* = ירידה במאה ה-19תחבורה

מספר כלי הרכב באלכסנדריה בתקופת אסמאעיל (פרטים בשכר וכו’ ) VII 66(13-19)

הדואר והטלגרף VII 83(3-14): 94(5)-95

ספנות פנימית VII 83(15f)

סואץ והקשר שלה עם קהיר (XII 71(10-35

סואץ, ספנות ונמל, תנועת הסחורות XII 71(35)-74(24)

סואץ והכנסות ממכס XII 95(25-28)

ספנות – חברות XII 95(4-9)

תעלת סואץ XVIII 124ff

תחבורה בפיום בעבר ובהווה XV 14(37)-15(3)

גילדות

מספר הגילדות בקהיר ומספר בעלי המלאכה בכל מקצוע, תפקידיהן, ארגונן, טכסיהם I 99(26)-101(19)

תפקיד הגלדות בחג ופאא אל-ניל XVIII 34-35(1291=1874)

מספר הגלדות באלכסנדריה ומספר החברים בכל אחת מהן (השווה 69-72 Ramsy) VIII 74(23)-75(11)

מובארכ קובע שכמחצית מבעלי המקצוע אינם רשומים במחברות הגילדות VII 74(24)-75(11)

הגילדות בדמיאט XI 53(37)-54(1)

הגילדות בסואץ XII 95(11-22)

גילדות בקנא XIV 121 (13)

דח’וליה I 101 (19)

שייח’ הגילדה I 101(10)


[1] פרבר של קהיר.

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top