Meisai

meisai

תקנון האגודה

כללי

(1) תקנון זה מחליף את התקנון הקיים של החברה המזרחית הישראלית, ועם אישורו ע”י האסיפה הכללית של חברי החברה, ייכנס לתוקף מיידי. עפ”י הוראות התקנון החדש תהפוך ה”החברה” ל”אגודה” בהתאם למפורט להלן. כל שינוי עתידי של סעיף מסעיפי התקנון החדש יחייב המלצת הוועד ברוב רגיל ואישור שינוי בהצבעה אלקטרונית ברוב של שני שלישים מחברי האגודה.

האגודה: שמה, מטרותיה, פעולותיה והכנסותיה

(2) שם: האגודה הישראלית ללימודי המזה”ת והאסלאם (אילמ”א), באנגלית –

the Middle East and Islamic Studies Association of Israel – MEISAI

ובערבית – الجمعية الاسرائيلية لدراسات الشرق الاوسط والاسلام

(3) מושב האגודה: ירושלים. הכתובת: האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים 91905. לצד מושב קבוע זה של האגודה יוכל כל נשיא חדש, עם כניסתו לתפקיד, להחליט האם להעביר את המשרד התפעולי של האגודה לאוניברסיטת הבית שלו.

(4) מטרות האגודה: לשמש אגודה מקצועית לחוקרים ולסטודנטים העוסקים בהיבטים השונים של לימודי המזה”ת והאסלאם בישראל; לעודד שיתוף פעולה בין-תחומי בישראל בנושאים אלה; לעודד שיתוף פעולה בקרב קהילת החוקרים הישראלית ובינה לבין קהילות המחקר באזור ובעולם; ולעודד התעניינות ולהעמיק את הידע על המזה”ת והאסלאם בקרב הציבור הרחב בישראל. האגודה היא מלכ”ר בלתי תלוי ובלתי פוליטי.

(5) פעולות האגודה: להשגת מטרותיה תפעל האגודה באופנים הבאים:

א. תפרסם מספר פרסומים מדעיים (קבועים או מזדמנים), שאופיים ייקבע על ידי ועד האגודה והתנהלותם תפוקח על ידי ועדת פרסומים.

‏ב. תערוך כנס ארצי שנתי שיאורגן וינוהל ע”י ועדת כנסים.

‏ג. תתאם בין כל המוסדות החברים בה בנוגע לקיום כנסים, ימי עיון והרצאות. האגודה לא תתערב בתכנים אלא תשמש צינור להעברת מידע וייעול השת”פ בין חבריה.

‏ד. תקיים תחרות שנתית לעידוד מחקרים מצטיינים ותעניק-באמצעות ועדה מיוחדת-פרסים לזוכים.

‏ה. תקיים כל פעילות אחרת העשויה לקדם את מטרות האגודה כמוגדר בס’ (4) לעיל.

(6) הכנסות ורכוש האגודה:

‏א. הכנסות האגודה באות ממסי חבר אישיים ומוסדיים, תרומות ופעולות האגודה הנקבעות או מתאשרות על ידי הוועד.

‏ב. נכסי האגודה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריה אסורה בכל צורה שהיא.

‏ג. במקרה של פירוק האגודה, יועבר רכושה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

החברות באגודה

(7) סוגי החברות באגודה:

באגודה שלושה סוגי חברות: מוסדית, אישית, וחברות כבוד.

‏א. חברות מוסדית תוענק לכל מוסד, ארגון, או מכון מחקר, שעיסוקם הולם את מטרות האגודה, תמורת תשלום דמי חבר מוסדיים. חברות מוסדית תקנה לבעליה זכות ייצוג בוועדת הכספים ובתנאי שבוועדה לא יהיה יותר מנציג אחד לכל מוסד.

‏ב. חברים רגילים הם אלה שישלמו את דמי החבר כפי שנקבע עפ”י מעמדם: דמי חבר מלאים או דמי חבר מופחתים לסטודנטים/סטודנטיות וגימלאים/גימלאיות שיותנו בהצגת תעודה המזכה את בעליה בהנחה. דמי החבר המופחתים יעמדו על מחצית מדמי החבר המלאים.

‏ג. חברות כבוד באגודה תוצע ע”י הועד למי שתרומתם לקידום מטרות האגודה והמקצוע הוכרה כבעלת ערך ייחודי. חברות זו תאושר ע”י האסיפה הכללית או בהצבעה אלקטרונית מאובטחת כמפורט בס’ (13) להלן. חברות כבוד תיכנס לתוקפה רק לאחר שהמועמד הביע את הסכמתו לכך. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום דמי חבר.

(8) זכויות המוקנות במסגרת החברות האישית:

‏א. לבחור ולהיבחר לכל מוסדות האגודה.

‏ב. לקבל את פרסומי האגודה ללא תשלום נוסף, או בתשלום מופחת כפי שיחליט הוועד בנוגע לכל פרסום ופרסום.

‏ג. להשתתף בכנס הארצי השנתי של האגודה ללא תשלום.

‏ד. ליהנות מנגישות מלאה לכל תכני אתר האינטרנט של האגודה.

‏ה. לרכוש במחירים מוזלים פרסומים בתחומי המזה”ת והאיסלאם, עפ”י סיכומים שתשיג האגודה עם בתי הוצאה לאור.

(9) זכויות המוקנות במסגרת החברות המוסדית:

א. כל מוסד החבר באגודה ימנה נציג/ה אחד בלבד מטעמו לועדת הכספים של האגודה.

ב. ועדת הכספים תפקח על ניהול התקציב ותציע לועד תקציב למימון פעולות האגודה.

(10) חובות המוטלות במסגרת החברות האישית:

‏א. תשלום דמי החבר עפ”י התעריף ההולם את מעמד החבר/ה. שנת החברות תהייה בין ה-1 בינואר ל-31 בדצמבר כל שנה, והמצטרפים באמצע השנה ישלמו את מלוא הסכום ויקבלו (או יוכלו לרכוש במחיר המוזל) למפרע את פרסומי האגודה. שינוי דמי החבר חייב באישור ע”י האסיפה הכללית או בהצבעה אלקטרונית מאובטחת כמפורט בס’ (13) להלן.

‏ב. לנהוג בענייני האגודה בהתאם להחלטות מוסדותיה המוסמכים.

(11) יציאה מן האגודה:

חברים הרוצים לעזוב את האגודה לא יהיו פטורים מתשלום חובותיהם לאגודה. הוועד רשאי להפסיק את החברות של חבר/ה הפועל/ת בניגוד לתקנון האגודה. למורחק/ת זכות ערעור בפני האסיפה הכללית, וחברים לא יוצאו מהאגודה טרם תינתן להם הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם.

מוסדות האגודה

(12) מוסדות האגודה הם:

‏א. האסיפה הכללית (פיסית ו/או אינטרנטית).

‏ב. הוועד.

‏ג. ועדת כספים (מורכבת מנציג אחד לכל חבר מוסדי).

‏ד. ועדת הביקורת (שני חברים).

‏ה. ועדת פרסומים (שלושה חברים).

‏ו.  ועדת פרסים (שלושה חברים).

‏ז. ועדת כנסים (שלושה חברים).

‏ח. ועדת בחירות (שלושה חברים).

‏ט. ועדת אתיקה (שלושה חברים)

האסיפה הכללית

(13) אסיפה כללית עפ”י הוראת תקנון זה הינה התכנסות בפועל של חברי האגודה או לחילופין השתתפותם בדיון והצבעה באמצעות אתר האינטרנט המאובטח של האגודה. הצבעת החברים באמצעות האתר תהיה מאובטחת ועפ”י כניסה מזוהה שתמנע הצבעות כפולות וחריגות אחרות. המצביעים בהצבעה האלקטרונית ייחשבו כמי שהשתתפו באסיפה כללית. הועד יוכל עפ”י שיקול דעתם של רוב חבריו לכנס אסיפה כללית פיסית או לקיים דיון והצבעה על נושאים שונים שעל סדר יומה של האגודה באמצעות אתר האינטרנט של האגודה. התכנסות פיסית או דיון אלקטרוני ייערכו לא פחות מאחת לשנה. הזמנות עם פירוט סדר היום תישלחנה בדואר אלקטרוני לחברי האגודה ותפורסמנה באתר האינטרנט של האגודה לפחות עשרה ימים לפני מועד האסיפה. חברים שאין להם נגישות לאינטרנט ולדוא”ל יודיעו על כך בכתב למזכירות האגודה, וייעשו סידורים הולמים כדי לאפשר להם גישה למידע ומימוש זכות הצבעה. הצעות נוספות לסדר היום של האסיפה הכללית יש להגיש לוועד לפחות שלושה ימים לפני מועד הדיון או ההצבעה באתר. האסיפה הכללית (בכל אחת מצורות התכנסותה) תפעל עפ”י האמור להלן:

‏א. תאשר דו”חות מטעם הוועד וועדת הביקורת לרבות הדו”ח הכספי השנתי.

‏ב. תדון ותחליט בהצעות המובאות לפניה ובכל העניינים הכלולים בסדר היום.

‏ג. תבחר בהצבעה אלקטרונית מאובטחת אחת לשנתיים את נשיא האגודה, את הוועד ואת חברי הוועדות, ובמקרה הצורך גם גופים נוספים שיוחלט על הקמתם.

‏ד. תדון ותחליט בדבר שינויים בתקנון האגודה.

‏ה. תדון ותחליט על הפירוק מרצון של האגודה ועל מינוי מפרק או מפרקים. החלטת הפירוק טעונה רוב של שני שלישים מן החברים המשתתפים בהצבעה, ולאחר שניתנה לכל חברי האגודה הודעה אלקטרונית על הצעת הפירוק עשרים ואחד יום מראש.

‏ו. תדון ותחליט בכל העניינים האחרים הנוגעים לפעילות האגודה עפ”י תקנון זה.

(14) הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין או להעלות לדיון והצבעה אלקטרוניים נושאים בכל עת. כמו כן יכנס הוועד אסיפה כללית (פיסית או אינטרנטית) אם דרשו זאת חברי ועדת הביקורת או עשירית ממספר חברי האגודה. דרישה כאמור יש להגיש לוועד בכתב ובצירוף חתימות המבקשים.

(15) היה וזומן כינוס פיסי של האסיפה הכללית, ייחשב כינוס זה לחוקי אם ישתתפו בו לכל הפחות שלושים חברי האגודה. אם לא יהיה נוכח בשעה הקבועה המספר החוקי הזה של חברים, יועברו הדיון וההחלטות לאתר האינטרנט.

(16) אם תתכנס אסיפה כללית פיסית, ייחתם פרוטוקול האסיפה על ידי יו”ר האסיפה – נשיא/ת האגודה או חבר/ת הועד שימלא/תמלא את מקומם, ואז יהווה ראיה חוקית למהלך האסיפה והחלטותיה.

(17) הרכב הוועד יהיה כדלקמן: נציג/ה לכל אחד מן המוסדות להשכלה גבוהה בישראל המעניק תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון; נציג/ה לכל מכללה בה מתקיימים לימודים בתחומי המזרח התיכון והאסלאם; ונציג/ת תלמידי המחקר והסטודנטים. נשיא/ת האגודה ת/יהיה יו”ר הועד. חברי הוועד יבחרו מביניהם את הגזבר/ית, וימנו שלא מביניהם את מזכיר/ת האגודה, בהתייעצות עם הנשיא/ה, ואת חברי הועדות השונות של האגודה (ובכללם את עורכי הפרסומים השונים היוצאים מטעמה) עפ”י המצויין בס’ (12) ג-ז לעיל.

וועד האגודה

(18) תפקידי הוועד הם:

‏א. לפעול לקידום מטרות האגודה.

‏ב. להוציא לפועל את החלטות חברי האגודה (כפי שהתקבלו בהצבעה אלקטרונית).

‏ג. לפקח על פעולות האגודה ולנהל ענייניה, משרדה ורכושה בכלל.

‏ד. לייצג את האגודה כלפי חוץ.

‏ה. למנות חברים מתוכו הרשאים לחייב את האגודה כל התחייבויות שהן, בין עסקיות בין מדעיות, בין כולן ובין אחת או אחדות מהן בלבד.

(19) הוועד מתכנס פיסית לישיבה לפי הזמנת הנשיא/ה ולא פחות מפעם בשלושה חודשים. ישיבת הוועד תהיה חוקית אם השתתפו בה לפחות שלושה מחבריו. החלטות הוועד מתקבלות ברוב קולות רגיל ואם תהיינה הדעות שקולות, יכריעו הנשיא או ממלא מקומו בישיבה. מעת לעת ועפ”י הצורך, ניתן יהיה לאשר החלטות של הוועד בהפצה אלקטרונית.

ועדת הביקורת

(20) תפקיד ועדת הביקורת לבקר את חשבונות האגודה, פנקסיה וספריה ולהכין דו”ח כספי שנתי. חברי ועדת הביקורת זכאים לדרוש מן הגזבר/ית ויתר חברי הוועד כל הסברים שהם הנחוצים לעבודתם. חברי הוועד לא יהיו רשאים לשמש גם חברי ועדת הביקורת.

ועדת האתיקה

(21) תפקיד ועדת האתיקה לשמש כבורר בסכסוכים בין חברי האגודה, להתריע על שימוש לא נאות בסמכויות, לקבוע נהגים דמוקרטיים בארגון ולבחון מקרים של פגיעה בזכויות חברי האגודה.

בעלי התפקידים באגודה

(22) באגודה יכהנו בעלי התפקידים הבאים:

א) נשיא/ה.

ב) גזבר/ית.

ג) מנהל/ת.

נשיא/ת האגודה

(23) נשיא/ת האגודה ת/יבחר על ידי כלל החברים בהצבעה אלקטרונית, אישית וחשאית אחת לשנתיים ויכהן/תכהן בתפקיד למשך שנתיים. נשיא/ת האגודה רשאי/ת לכהן קדנציה אחת נוספת, בכפוף לאישור הוועד ולקיום משאל אלקטרוני.

גזבר האגודה

(24) גזברית האגודה ת/יבחר על ידי חברי הוועד ומביניהם אחת לשנתיים, ויכהן/תכהן בתפקיד למשך שנתיים.

מנהל/ת האגודה

(25) מנהל/ת האגודה ימונה/תמונה ע”י וועד האגודה, בהתייעצות עם הנשיא/ה, אחת לשנתיים, ויועסק/תועסק בשליש משרה. המנהל/ת רשאי לכהן רשאי לכהן קדנציה אחת נוספת, בכפוף להסכמת הנשיא/ה והוועד.

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top